Przejdź do głównej treści

Regulamin Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego

§ 1

Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej „Centrum”, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§ 2

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

§ 3

Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form działalności dydaktycznej w zakresie nauk przyrodniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

§ 4

 1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
  1. zapewnienie działań mających na celu umożliwianie pełnego wykorzystania zasobów pochodzących z czterech istniejących uniwersyteckich zbiorów przyrodniczych: zoologicznego, geologicznego, antropologicznego i paleobotanicznego w realizacji programów dydaktycznych i naukowych UJ, w szczególności przez pracowników instytutów nauk przyrodniczych;
  2. edukacja    przyrodnicza    oraz    popularyzacja    nauk    ścisłych    i    przyrodniczych w społeczeństwie (np. wykłady, warsztaty, seminaria);
  3. współpraca z jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wystaw stałych i czasowych oraz innych imprez o tematyce przyrodniczej;
  4. gromadzenie, uzupełnianie, konserwacja, inwentaryzacja i udostępnianie zbiorów.
 2. Centrum realizuje zadania przy zachowaniu zasad określonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w odniesieniu do komercyjnego wykorzystania wytworzonej infrastruktury.

§ 5

Organami Centrum są:

 1. Dyrektor Centrum,
 2. Rada Centrum.

§ 6

 1. Dyrektorem Centrum może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.
 1. Dyrektora Centrum powołuje Rektor UJ po zakwalifikowaniu w drodze konkursu po zasięgnięciu opinii Rady Centrum.
 1. Dyrektor Centrum kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:
  1. reprezentuje Centrum na zewnątrz, w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
  2. organizuje i nadzoruje działalność Centrum;
  3. jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum;
  4. jest dysponentem budżetu Centrum w zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa;
  5. składa Rektorowi UJ roczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji;
  6. sprawuje nadzór nad zbiorami znajdującymi się w Centrum oraz nad powierzonymi składnikami majątku UJ;
  7. dba o zachowanie trwałości projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi w tym zakresie Programu Infrastruktura i Środowisko;
  8. sprawuje nadzór nad podejmowaniem działań komercyjnych zgodnie z § 4 ust. 2;
  9. wykonuje inne obowiązki zlecone przez władze UJ w zakresie związanym z działalnością Centrum.
 1. Kadencja Dyrektora Centrum trwa 4 lata.
 2. Po upływie kadencji Dyrektor Centrum pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Dyrektora.
 3. Rektor UJ, na wniosek Dyrektora Centrum, może powołać zastępcę Dyrektora Centrum na czas trwania kadencji Dyrektora Centrum. Zakres uprawnień i obowiązków zastępcy Dyrektora Centrum określa Dyrektor Centrum w porozumieniu z Rektorem UJ.

§ 7

 1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum.
 2. W skład Rady Centrum wchodzą:
  1. Rektor UJ lub upoważniony przez niego Prorektor UJ;
  2. Dyrektor Centrum;
  3. Dziekani Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz Wydziału Geografii i Geologii UJ lub wskazani przez nich Prodziekani;
  4. Dyrektor lub wskazany przez Dyrektora zastępca Dyrektora: Instytutu Archeologii, Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Nauk o Środowisku, Instytutu Zoologii oraz Instytutu-Obserwatorium Astronomicznego;
  5. kierownik projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ” w okresie obowiązywania trwałości projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08;
  6. Kwestor UJ lub osoba przez niego upoważniona;
  7. kierownik Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów lub wskazana przez niego osoba w okresie obowiązywania trwałości projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08.
 3. Członków Rady Centrum powołuje Rektor UJ.
 4. Kadencja Rady Centrum trwa 4 lata.
 5. Pierwsza kadencja Rady Centrum rozpoczyna się z dniem jej powołania.
 6. Po upływie kadencji Rada Centrum działa do czasu powołania członków nowej Rady.
 7. Rada Centrum na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
 8. Przewodniczący Rady Centrum zwołuje posiedzenia Rady Centrum nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim. Posiedzenie może być zwołane również na wniosek 3 (trzech) członków Rady.
 9. Na  zaproszenie Dyrektora Centrum lub Przewodniczącego Rady Centrum w posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby nie będące członkami Rady.

§ 8

Do zadań Rady Centrum należy w szczególności:

 1. opiniowanie rocznych planów i kierunków rozwoju Centrum;
 2. opiniowanie propozycji działalności ekspozycyjnej i edukacyjnej Centrum;
 3. opiniowanie wniosków dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników Centrum;
 4. opiniowanie rocznych sprawozdań Dyrektora Centrum z działalności Centrum oraz sprawozdania na zakończenie kadencji Dyrektora Centrum.

§ 9

 1. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Centrum są:
  1. Dział Zoologiczny;
  2. Dział Geologiczny;
  3. Dział Antropologiczny;
  4. Dział Paleobotaniczny.
 2. Do zadań Działów, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
  1. sprawowanie opieki nad zbiorami naukowymi i dydaktycznymi oraz ich pozyskiwanie;
  2. promowanie badań naukowych oraz procesu dydaktycznego prowadzonych z wykorzystaniem zbiorów zdeponowanych w Centrum;
  3. opracowywanie pod względem merytorycznym wystaw stałych i czasowych związanych z tematyką przyrodniczą na potrzeby dydaktyczne.

§ 10

 1. Działalność Centrum jest finansowana w szczególności:
  1. w zakresie działalności dydaktycznej prowadzonej dla studentów – z budżetu macierzystego wydziału studentów;
  2. z budżetu Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  3. z odpłatnej działalności dydaktycznej i edukacyjnej zgodnie z § 4 ust. 2.
 2. Centrum prowadzi aktywne działania w kierunku pozyskiwania środków finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania, zgodnie z § 3 i § 4 Regulaminu, przy zachowaniu trwałości projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko w tym zakresie.

§ 11

 1. Centrum działa w oparciu o roczny plan jednostki.
 2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum są zarządzane zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

§ 12

Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia UJ i jest zarządzane zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami.

§ 13

Regulamin Centrum wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 97/IX/2016 Senatu UJ z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ oraz przyjęcia Regulaminu CEP UJ
pdf
Zgoda na wykonanie zdjęć